Deklaracja dostępności strony internetowej warszawazapamietana.pl

Dom Spotkań z Historią zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego warszawazapamietana.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016.02.10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016.02.10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

warszawazapamietana.pl jest witryną prezentacyjną.

Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowana została w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Zawartość merytoryczna strony osadzona jest w formie interaktywnej mapy i jako taka zgodnie z Art.3.1 pkt.4 Ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych jest wyłączona z obowiązku zapewnienia dostępności w standardzie WCAG 2.1.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku uwag, zauważonych błędów, nieprawidłowego działania funkcji serwisu lub problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Robertem Radeckim – adres e-mail dostepny@dsh.waw.pl, numer telefonu 533 173 428. W kwestiach dotyczących dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej prosimy o kontakt z koordynatorką ds. dostępności Urszulą Kubiszyn – adres e-mail: koordynator@dsh.waw.pl, numer telefonu: 22 255 05 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o który element strony internetowej Domu Spotkań z Historią lub jej zawartości chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Dom Spotkań z Historią dołoży wszelkich starań, aby zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Dom Spotkań z Historią niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Dom Spotkań z Historią może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Dom Spotkań z Historią odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa

Przed budynkiem na ul. Karowej znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na stanowisku recepcji znajduje się instrukcja do nawigacji po budynku w języku polskim i angielskim.

Obecnie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na poziomie niskiego parteru.

Obecnie w instytucji nie ma oprogramowania, które umożliwia korzystanie z zasobów Archiwum Historii Mówionej osobom niewidomym i niedowidzącym.

 1. Osoby z niepełnosprawnością ruchową
  • Wejście dla gości od ul. Karowej wyposażone jest w podnośnik schodowy. Udźwig platformy wynosi 225 kilogramów. Platformę obsługuje pracownik recepcji DSH.
  • Droga ewakuacyjna od ul. Karowej wyposażona jest również w podnośnik schodowy, pozwalający osobom poruszającym się na wózku pokonać cztery stopnie schodów prowadzących od wejścia w dół korytarza.
  • Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są trzy kondygnacje:
   parter: recepcja, szatnia, przestrzeń wystawiennicza, sala konferencyjna, księgarnia i kawiarnia
   niski parter: sale edukacyjne
   antresola: czytelnia.
 2. Osoby z niepełnosprawnością wzrokową
  • Wejście dla gości zabezpieczone jest bramkami antykradzieżowymi. Zwężając światło wejścia mogą stanowić utrudnienie dla osób z dysfunkcją wzroku.
  • Wzdłuż schodów prowadzących na niski parter poręcze znajdują się tylko wzdłuż części biegu. Krawędzie stopni oznaczono w sposób kontrastowy.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Osoby z niepełnosprawnością słuchową
  • W budynku znajduje się pętla indukcyjna.
  • Stworzona została możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego za pośrednictwem urządzeń mobilnych, którymi dysponuje recepcja Domu Spotkań z Historią
 4. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
  • Dla zorganizowanych grup z niepełnosprawnością intelektualną przygotowaliśmy zajęcia edukacyjne. Tematy i forma zajęć zostaną dobrane indywidualnie dla danej grupy po zgłoszeniu telefonicznym: 22 255 05 25.